Network CCTV

Network CCTV

Mrežni videonadzorni sustavi omogućavaju korisnicima da gledaju, nadgledaju i snimaju video ( i audio) putem mreža kao što su LAN mreže, širokopojasni Internet, telefonske i mobilne mreže. U odnosu na tradicionalne analogne sustave video nadzora mrežni sustavi prenose video sa udaljenih lokacija od bilo kuda i u bilo koje vrijeme prema korisniku bez obzira na njegovu lokaciju. Korištenjem mrežnih sustava video nadzor postaje prikladan i komforan, nudi platformu za integraciju kao i za razvoj mnogih drugih aplikacija kod kojih je kvalitetna živa video slika sa udaljenih lokacije od velikog značenja.

Osnovne karakteristike:

Dostupnost video informacija sa udaljene lokacije omogućuje drastično smanjenje troškova transporta prema nadziranim lokacijama (i nazad) ne računajući brzinu kojom video informacija dolazi (i time povećava efikasnost). Ovu karakteristiku najviše cijene alarmni centri (za vizualnu verifikaciju alarmnih situacija kod svojih klijenata čiju imovinu čuvaju i nadziru), ali i sami vlasnici koji u svakom trenutku, bez obzira gdje se nalazili, mogu provjeriti svoju imovinu, kontrolirati radni proces i sl.

Fleksibilnost
Digitalni mrežni video nadzorni sustavi su fleksibilni, jer omogućavaju prijenos video informacije putem raznih komunikacijskih kanala ( lokalna mreža, Internet, telefonska linija, ISDN, mobilne mreže) čime se korisnik ne izlaže dodatnim troškovima već koristi ono čime raspolaže.

Skalabilnost
Digitalni sustavi jednostavno se prilagođavaju potrebama korisnika, jer su dizajnirani da omoguće “plug & play” funkcionalnost kako za male i jednostavne tako i za velike kompleksne CCTV instalacije.

Integracija
Mrežni video nadzorni sustavi lako se i jednostavno integriraju u postojeće mrežne kapacitete kojima korisnik raspolaže. Isto tako, ako korisnik već raspolaže sa analognim CCTV sustavom prelazak na digitalni sustav ne znači da treba mijenjati i kvalitetne analogne kamere. Mrežna video tehnologija omogućava digitaliziranje analognih video informacija .

Manji ukupni troškovi
Mrežni video nadzor pojeftinjuje ukupnu investiciju, jer za svoj rad koristi istu infrastrukturu i opremu (računala i lokalna mreža), smanjuje troškove instalacije (mrežni kabel je jeftiniji i jednostavniji za instalaciju), smanjuje troškove održavanja (održava se samo jedna mreža za sve funkcije unutar poduzeća), smanjuje troškove korištenja (pohrana digitalnog videa je jeftinija i efikasnija od snimanja na video traku), jednostavnije pretraživanje snimljenog videa, jeftiniji servis (manje pokretnih djelova podložnih habanju, jeftinije komponente, poput tvrdih diskova, čija je cijena u stalnom padu…)

Zaštićena investicija – Ulaganje za budućnost
Mrežna tehnologija prijenosa video slike zasnovana je na standardnim protokolima i lako se integrira sa opremom različitih proizvođača kao i sa novim, tek nadolazećim, komunikacijskim tehnologijama (ADSL, UMTS,...).